Breaking News

Menu
Previous
Next

Latest Post

TESTIMONI

OPINI

NOTICIAS

Recent Gallery

FOTO

Video

Recent Posts

Tempo Too Ona mai Ita Bou Hamutuk Iha P. KHUNTO

Minggu, 12 Juni 2016 / No Comments

PARTIDO KHUNTO MOSU HUSI LISAN RAIN INAN DOBEN TIMOR

/ 2 Comments

Masa Partido Khunto TL

/ 2 Comments

Konsolidasi Partido Khunto

/ 1 Comment

Partidu Khunto bersama Presiden Timor Leste

/ 1 Comment

Partidu Khunto Prepara An Ba Konggresu No Konsolidasaun

/ No Comments

Dili, Radio Online, Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) realiza sorumutu nasional ho Tema ‘ita halibur hanoin no hametin unidade hodi servisu  ba sussesu Kongresu Nasional 2015 no sussesu konsolidasaun 2016, iha Sabadu 21/3/2015, iha salaun CNE, Kaikoli, Dili.
Jose dos Santos alias Bucar hanesan konselleiru partidu Khunto hateten, sorumotu ne’e  koalia liu konaba planu ba preparasaun kongresu nasional no atu harii sede ba partidu Khunto husi nivel nasional to’o ba iha suku sira.
“ koalia mos konaba preparasaun 2016 para konsolidasaun hodi prepara ba estrutura sira ne’ebe mak seidauk forma iha suku sira ne’ebe mak uluk seidauk realiza”, dehan Bucar..
Bucar Akresenta tan katak, Sede partidu komesa hahu ona husi nivel nasional, iha munisipiu, iha postu administrativu, inklui mos suku sira, “Tuir planu kongresu nasional sei realiza iha tempu bailoron nian, atu nune’e militantes sira ne’ebe husi area rurais mos bele hola parte, e persija mos tempu ne’ebe natoon iha faze preparasaun nian”, imforma Bucar.
Aleinde ne’e, iha fatin hanesan, Armanda Berta dos Santos,  nu’udar prezidente ba Partidu Khunto ne’e hateten, Militantes sira ne’ebe partisipa iha sorumutu ne’e  husi  munisipiu 13 inklui mos Dili, “iha sorumutu hanesan ne’e presija mos tau hamutuk hanoin ou ideias husi militantes sira munisipiu idadak nian, atu nune’e bele planu hodi prepara an ho didiak, hodi bele sussesu, efetivu, efisensial iha kongressu ne’ebe mak se mai”, tenik Armanda.
Armanda mos husu ba estrutura no militantes tomak husi munisipiu too postu administrativu sira, atu mantein nafatin pozisaun no esforsu an nafatin atu alkansa objektivu no mehi ne’ebe mak iha ba planu 2017 mai, ho Filosofia ne’ebe mak Partidu Khunto iha, Tane o Rai, Tane o Ema, Tane o Lisan.

Aktividade Konsolidasaun Preparasaun Ba Festa Demokrasia 2017

Jumat, 10 Juni 2016 / No Comments